Vamsi Dummy Restaurant

493 Portrush Road, Glenunga, Glenunga 5064
  • Del: 18:00 - 21:00
    Pick: 18:00 - 21:15
  • Min. Delivery: $30.00

    Min. Delivery Fee: $5.00

Indian restaurant

© COPYRIGHT 2021 OZFOODHUNTER. ALL RIGHTS RESERVED

x